Algemene Voorwaarden

Laatste herziening: 17 maart 2020

Dit onderzoek (MediaPanel) wordt verzorgd door Ipsos Belgium (“Ipsos” / “wij” / “ons” / onze”). In de Algemene Voorwaarden, het Privacy beleid en het Cookie beleid leest u op welke manier wij omgaan met data. Hieronder bespreken we de algemene voorwaarden voor deelname aan MediaPanel.

1. Over Ipsos

Ipsos Belgium, algemeen gekend als Ipsos (“Ipsos”, ”wij” / “ons” / “onze”), is een gespecialiseerd onderzoeksbureau dat is gevestigd in België en deel uitmaakt van de wereldwijde groep onderzoeksbedrijven van Ipsos. De volledige bedrijfsgegevens van Ipsos zijn: Ipsos NV, Grote Steenweg 110, 2600 Berchem.

Ipsos is lid van Esomar en als zodanig houdt het bedrijf zich aan de Code voor Markt- en Sociaalwetenschappelijk onderzoek en hieraan verbonden regels en richtlijnen, alsook de regels van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; 25 mei 2018). Meer informatie over Ipsos vindt u op de website van de onderneming: https://www.ipsos.com/en-be

Wij verzamelen als onafhankelijk onderzoeksbureau met MediaPanel gegevens van Belgische individuen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke verzamel- en analysemethoden. Wij zullen u niet misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van onderzoeken waaraan u deelneemt. Wij proberen u niets te verkopen noch iets te promoten.

MediaPanel is een panel van het onderzoekbureau Ipsos en werkt onafhankelijk van andere panels van Ipsos (bijvoorbeeld iSay Panel). Punten verzameld door deelname aan MediaPanel zijn enkel geldig binnen MediaPanel.

2. Lid worden van MediaPanel

Iedereen die 16 jaar of ouder is en die in Vlaanderen of Brussel woont kan lid worden van MediaPanel (“het Panel”). Deelnemers moeten enkel over toegang tot internet beschikken en in het bezit zijn van een geldig e-mailadres. Alle informatie die u opgeeft bij de inschrijving dient volledig, accuraat en juist te zijn. MediaPanel kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven.

Een persoon mag slechts met één actief account lid zijn van MediaPanel. Personen die met meerdere accounts deelnemen worden als frauduleus aanzien en Ipsos heeft het recht om het lidmaatschap van deze accounts te beëindigen.

Uw deelname aan MediaPanel is op vrijwillige basis. Bovendien vragen wij u voor elk bijkomend onderzoek of u mee wilt doen. Dit bijkomend onderzoek gebeurt in principe steeds online. Het kan echter voorkomen dat MediaPanel u uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Indien u niet wenst deel te nemen aan bijkomend onderzoek garandeert Ipsos u dat te zullen respecteren.

3. Registratie van achtergrondinformatie

Ipsos heeft bepaalde demografische en persoonlijke informatie over u nodig om statistische analyses uit te voeren. Die informatie kan ook vertrouwelijke informatie bevatten.

Deze persoonlijke informatie bezorgen aan Ipsos is een voorwaarde om deel te nemen aan het Panel, aangezien het voor ons anders niet mogelijk is om vast te stellen of uw deelname aan een studie beantwoordt aan de studiecriteria. We kunnen ook enkele basisdetails vragen over andere leden van uw gezin, inclusief kinderen waarvan u de ouder/wettelijke voogd bent. Als die informatie Persoonlijke Gegevens bevat die zouden kunnen leiden tot de identificatie van de betrokken persoon/personen, zullen wij ervoor zorgen dat wij eerst uw toestemming/de toestemming van de persoon van wie wij de gegevens wensen, afhankelijk van de situatie, verkrijgen.

Tijdens het registratieproces en tijdens uw deelname aan het Panel, gaat u ermee akkoord om enkel werkelijke, accurate en complete informatie te leveren en u gaat ermee akkoord om geleverde informatie gerelateerd aan uw Panel-account up-to-date en accuraat te houden.

Iedere wijziging in de door u verstrekte informatie kunt u direct zelf aanpassen in uw profiel onder ‘Mijn gegevens’. Conform de regels van de privacy commissie kunt u uw gegevens online beheren en wijzigen. Hiervoor heeft u een login en wachtwoord nodig.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie

De informatie die u ons geeft zal strikt vertrouwelijk behandeld worden en in overeenstemming met alle toepasbare wetten, verordeningen en regels, inclusief die gerelateerd aan privacy en persoonlijke gegevens en ons privacy beleid. Voor meer info met betrekking tot uw Privacy en de Veiligheid van uw gegevens verwijzen wij u door naar ons Privacy beleid en ons Cookie beleid.

Als deel van deze verbintenis, beloven wij dat:

  • Behalve in verband met dit Panel, wij u niets zullen proberen te verkopen en uw persoonlijke informatie niet zullen doorgeven aan derden voor marketing- of verkoopdoeleinden.
  • Wij rapporteren de resultaten van ons onderzoek aan onze klanten zodanig dat zij niet in staat zijn om u persoonlijk te identificeren. De persoonlijke informatie die u ons geeft wanneer u zich registreert voor het Panel, wordt strikt gescheiden van andere gegevens die we over u verzamelen in het kader van marktonderzoeksactiviteiten.
  • We slaan uw persoonsgegevens slechts op zolang we ze nodig hebben in verband met de doelstellingen van het Panel of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Uw individuele antwoorden op studies zullen vertrouwelijk blijven en enkel gebruikt worden samen met andere vertrouwelijke antwoorden, behalve als u expliciet toestemt dat uw antwoorden en persoonlijke informatie voor een specifieke studie worden doorgegeven aan de klant.
  • Als u weigert om een bepaalde vraag te beantwoorden zal dat geen gevolgen hebben voor uw lidmaatschap.
  • U kan op elk moment vragen om niet langer lid te zijn van het Panel.
  • U heeft het recht om op elk moment te vragen dat uw persoonlijke informatie en de informatie die u bezorgt over uw gezin verbeterd of verwijderd wordt.
  • U heeft het recht om op elk moment een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

5. Werking van MediaPanel

Alle Panelleden zullen uitnodigingen, met links die naar de studie leiden, ontvangen via e-mail, SMS of andere elektronische communicatie. U bent niet verplicht om de studies te beantwoorden. Elke studie kan slechts een keer beantwoord worden. Gelieve e-mails van MediaPanel niet te markeren als spam. MediaPanel is niet verplicht om studies te sturen naar alle Panelleden voor elke nieuwe studie; noch kan MediaPanel een minimum- of een maximumaantal studies verzekeren per jaar.

Ipsos onderneemt grote gegevensbeveiligingsmaatregelen. Mochten er toch virussen verschijnen in de e-mails die naar u worden gestuurd, dan is Ipsos niet verantwoordelijk voor de gevolgen die zulke zaken kunnen hebben en dus kan er geen compensatie worden gevraagd van Ipsos voor zulke redenen.

Wanneer het nodige aantal Panelleden een studie heeft beantwoord, of als u niet beantwoordt aan het profiel, hebben Ipsos of de klant het recht om de studie te beëindigen op eender welk moment en geen verdere antwoorden te verzamelen.

6. Privacy van kinderen

Als u informatie heeft bezorgd in verband met kinderen in uw gezin en als u bevestigd heeft dat u de ouder of wettelijke voogd bent, kunnen wij u contacteren in verband met studies waaraan zij kunnen deelnemen. We zullen altijd uw voorafgaande toestemming nodig hebben en wij zullen het kind niet rechtstreeks contacteren behalve als het al lid is van het Panel.

7. Punten verzamelen en beloningen

Voor uw deelname aan het Panel ontvangt u een combinatie van punten, die u kan omwisselen, en tickets voor de maandelijkse loterij. De regels van de studie bepalen hoe u punten en tickets kan verdienden en hoe deze toegevoegd worden. Het Panel bepaalt altijd de hoogte van de beloning. De beslissing over het aantal punten dat aan de deelnemer wordt toegekend is definitief en beslissend. De verzamelde punten worden bijgeschreven op het persoonlijke puntensaldo van het panellid. Deze punten zijn persoonlijk verbonden aan het panellid.

U kan uw punten omwisselen voor aankoopcheques of schenken aan een goed doel. Bij opzegging van het lidmaatschap moet u eerst uw punten inwisselen. Na uitschrijving vervalt uw puntensaldo onmiddellijk.

Alle verplichtingen met betrekking tot inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdrage zijn de verantwoordelijkheid van het panellid die de opdracht uitvoert. Het verzamelen van punten moet in overeenstemming zijn met de regels zoals in deze gebruiksvoorwaarden vermeld. Elke andere vorm van gebruik, verkoop, inwisseling of omruiling van punten vormt een wezenlijke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en dergelijke poging zal als ongeldig beschouwd worden. Punten die verzameld of gebruikt worden en niet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden van het Panel zijn niet geldig. Ipsos heeft het recht om deze punten van het saldo van het panellid te crediteren of, indien de punten reeds verzilverd worden, de bestelling van het overeenkomstig geschenk te annuleren of andere maatregelen te treffen die Ipsos naar zijn redelijk oordeel gepast acht.

Ook de beslissing over het aantal tickets voor de maandelijkse loterij dat aan de deelnemer wordt toegekend per deelname aan een vragenlijst is definitief en beslissend. Het aantal tickets hangt af van het type vragenlijst:

  • Dagelijkse tv-vragenlijst: per deelname 1 ticket voor de maandelijkse loterij
  • Extra vragenlijst: per deelname 3 tickets voor de maandelijkse loterij

Deze tickets worden automatisch elke maand volledig ingezet. Bij het begin van een nieuwe maand wordt dit aantal terug op nul gezet.

8. Stopzetting deelname

Deelname aan het Panel kan op ieder gewenst moment door u worden beëindigd door u uit te schrijven. Voor u zich uitschrijft dient u uw punten in te wisselen. Uw puntensaldo komt meteen volledig te vervallen op het moment van uitschrijving. Uw persoonsgegevens worden eveneens geïnactiveerd.

9. Stopzetting door Ipsos

Indien u meer dan 45 dagen niet meer actief bent geweest en dus aan geen enkele vragenlijst heeft deelgenomen, ondanks meerdere mails, behoudt Ipsos zich het recht om de deelname eenzijdig stop te zetten. Uw puntensaldo komt op dit moment eveneens te vervallen.

Ipsos behoudt ook het recht om lidmaatschap van het Panel te beëindigen voor elk gedrag dat niet past binnen onze kwaliteitscriteria, zakelijke doeleinden, of eender welke andere schending of inbreuk van deze algemene voorwaarden, het privacy beleid of de regels van de studie. De account wordt afgesloten en het opgebouwde puntensaldo komt te vervallen. Gebruik van het account van een panellid door een persoon die niet dat Panellid is, wordt beschouwd als onbevoegd gebruik en kunnen gronden zijn voor beëindiging en verlies van de punten.

Ipsos behoudt het recht om inactieve Panelleden te verwijderen uit het Panel. Dat betekent dat het lidmaatschap van een Panellid beëindigd wordt en dat het respectieve puntenaccount volledig verwijderd wordt als het Panellid geen enkele studie heeft beantwoord voor meer dan 45 dagen. Ipsos zal u op de hoogte brengen van zo’n beëindiging. De account wordt afgesloten en het opgebouwde puntensaldo komt te vervallen.

Ipsos behoudt het recht om Panelleden te verwijderen uit het Panel indien dit de kwaliteit van de studie ten goede komt. Dat betekent dat het lidmaatschap van een Panellid beëindigd wordt. Ipsos zal u op de hoogte brengen van zo’n beëindiging. De account wordt afgesloten nadat het opgebouwde puntensaldo uitbetaald werd.

10. Intellectuele eigendom

Alle rechten met betrekking tot het Panel berusten uitsluitend bij Ipsos. Ipsos bezit en behoudt het exclusieve eigendom van haar handelsmerken, logo’s, auteursrechten, alle inhoud van haar website en andere intellectuele eigendomsrechten ("Ipsos IP"). U mag de Ipsos IP niet gebruiken of namaken zonder op voorhand schriftelijke toestemming te krijgen van Ipsos. Niets in deze Algemene Voorwaarden wordt gezien als toestemming voor een vergunning, recht, titel of belang in enige Ipsos IP, of enig patent, handelsmerk, auteursrecht, vakkennis, of gelijkaardig recht dat nu of hierna in bezit is van of gecontroleerd wordt door Ipsos.

11. Schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord dat u Ipsos en elk van haar respectieve functionarissen, partners, klanten, managers, medewerkers, agenten en advocaten zal schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen enige aansprakelijkheden, beweringen, acties, processen, procedures, oordelen, boetes, schade, kosten, verliezen en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten, gerechtskosten en/of regelingskosten) voortkomend uit of in verband met: (i) uw lidmaatschap binnen het Panel, (ii) uw deelname aan onderzoekstudies uitgevoerd door Ipsos, (iii) enige bewering van een derde partij, of (iv) enige schending door u van deze Algemene Voorwaarden.

Enige onwettige of kleinerende actie door u veroorzaakt tijdens uw lidmaatschap binnen het Panel en in verband met uw deelname aan onderzoekstudies uitgevoerd door Ipsos, die kunnen gezien worden als een schending van het strafrecht en/of het burgerlijk recht zullen Ipsos het recht geven om alle oplossingen in dit opzicht te zoeken tot de volledige omvang toegestaan door het recht en in overeenstemming. Ipsos verwerpt enige garanties, expliciet en impliciet, in verband met uw lidmaatschap binnen het Panel en in verband met uw deelname aan onderzoekstudies uitgevoerd door Ipsos en Ipsos zal niet aansprakelijk zijn (inclusief zonder aansprakelijkheidsbeperking voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade) voor u of een derde partij, voor uw lidmaatschap binnen het Panel of voor uw deelname aan onderzoekstudies uitgevoerd door Ipsos.

12. Wijzigingen

Ipsos reserveert het recht om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen duidelijk met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met de wijzigingen staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Indien wij de intentie hebben om uw gegevens op een andere manier te gebruiken dan gesteld in deze verklaring, zullen wij eerst om uw toestemming vragen.

13. Jurisdictie

Op de relatie tussen MediaPanel en u is het Belgische recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de rechtbanken te Brussel.

14. Opmerkingen of vragen

Bij vragen of opmerkingen over de Algemene Voorwaarden kunt u zich richten tot mediapanel@ipsos-online.be